Omadused ja eelised

Tselluvill on soojustusmaterjalina olnud kasutusel üle 70 aasta. Algselt Põhja-Ameerikas, hiljem levinud ning saavutanud populaarsuse paljudes Euroopa riikides. Soomes on tselluvilla näol tegemist kõige populaarsema puistevillaga. Allpool esitatakse ülevaade tselluvilla Werrowool omadustest, mis teevad sellest eeskujuliku soojustusmaterjali.

Soojapidav

Tselluvilla soojustusomadused on konkureerivate materjalidega võrreldes paremad. Soojustusomadusi mõõdetakse soojusjuhtivusteguriga (lambda – λ). Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 tunni jooksul läbib 1 ruutmeetri suurust ja 1 meetri paksust homogeenset ainet kui temperatuuride vahe aine erinevatel pooltel on 1 kraad. Seega, mida väiksem on antud näitaja, seda parem on soojustusmaterjal. Tselluvilla Werrowool soojusjuhtivustegur (λ) on 0,039 W/mK. Vastav tulemus on saadud sõltumatu labori poolt Tallinna Tehnikaülikoolis. Võrreldes konkureerivate toodetega on tulemus parem (klaasvillapuistel vastavalt 0,042 W/mK ning kivivillapuistel 0,045 W/mK).

Kui lambda on konkreetse materjalikeskne näitaja, siis U-väärtus ehk välispiirde soojajuhtivus käsitleb tarindit tervikuna. U-väärtuse kaudu näidatakse soojakadu läbi tarindi (välisseina( pinnaühiku kohta. Selle arvutamisel kasutatakse materjali soojatakistuse R väärtust. U-väärtust on oluline silmas pidada projekteerijal, see aitab otsustada materjalide valiku ja kihipaksused.

Tselluvilla head soojusisolatsiooni omadused tulenevad asjaolust, et see on tehtud vanapaberist, mille algtoormeks on tsellulooskiud. Tsellulooskiud on sobiliku poorsusega ning nende vahel on kõrge liikumatu õhu osakaal.

Läbipuhuvusnäitaja ehk tuuleõhu takistustegur on tselluvillal samuti konkureerivatest puistevilladest parem, mis vähendab konvektsiooni hoone tarindites ning aitab seeläbi kaasa hoone paremale soojapidavusele:

laepealsel, vahelael ja põrandal materjalitihedusega 35 kg kuupmeetris on vastav näitaja 5 kPa s/m2.
kaldlael materjalitihedusega 50 kg kuupmeetris on vastav näitaja 10 kPa s/m2
kuivpaigaldatud seinas materjalitihedusega 65 kg kuupmeetris on vastav näitaja 37 kPa s/m2

Niiskust reguleeriv ja hingav

Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Mineraalsetel soojustusmaterjalidel selline omadus puudub. Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused. Hoone hingavuse ja sisekliima aspekt on eriti oluline piirkondades, kus on täheldatud radooni (mürgine ja inimorganismile kahjulik maapõuest eralduv gaas) tavalisest kõrgemat taset (radooni ohupiirkondi Eestis saad uurida siit).

Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.

Allergiavaba

Kuivõrd tselluvill on toodetud looduslikust materjalist (ajalehe paberist ehk ümbertöödeldud puidukiust) sobib see kasutamiseks ka hoonete puhul, kus viibib allergikuid: olgu need kodud, lasteaiad, koolid, tervisekeskused vms. Tagamaks materjali kasulikud omadused ja ohutus inimestele, järgime kindlat retseptuuri ja oleme kursis tooraine ja lisandite ohutusnõuetega.

Keskkonnasõbralik ja valmistatud Eestis

Tselluvill on valmistatud kuni 90% ulatuses vanapaberist, mistõttu annab ta olulise panuse taaskasutuse suurenemisele majandusringluses. Tselluvill on ka ise taaskasutatav – teda on võimalik vajadusel maja konstruktsioonidest kokku koguda ning uuesti soojustusena kasutada.

Tselluvilla Werrowool jõupaberist pakend on samuti võimalik ümbertöödelda. Suuremad kliendid toovad pakendid tagasi tehasesse ja meie teeme nendest mõnusa tselluvilla.

Werrowool’i tehas asub Võrumaal andes omapoolse panuse ettevõtluse arengule väljaspool suuri keskusi. Meile on oluline panustada ühiskondlikesse tegevustesse ka väljaspool tootmistegevust.

Tulepüsivus

Werrowooli tselluvillale on TÜV Eesti OÜ poolt teostatud põlemistestide alusel antud tulemuseks B-s1, d0 (Euroclass skaalal), mis tähendab, et materjalil pikemaajaline väikese leegi (kõrgus 20 mm) kindlus ning termilise mõjutuse korral on tegemist aeglase ja limiteeritud soojuseralduvusega materjaliga. Kõnealune tulemus on saadud sõltumatu labori poolt ning vastava katseprotokolliga saab tutvuda siin.

Tulepüsivuse tarbeks on tselluvilla koostisesse lisatud soolasid, mis moodustavad tootest kuni 15%. Werrowooli tootmisel teostame pidevalt tulepüsivuse katsetusi. Selleks on kehtestatud vastavad rutiinid.

Paljud klaasvillapuisted kuuluvad mittepõlevasse A-kategooriasse. Aga paraku need sulavad kuumuse mõjul, mis omakorda kiirendab tule edasikandumist konstruktsioonides. Tselluvilla tulepidavust on testitud arvukates katsetustes. Huvitava ülevaate tselluvilla, klaasvilla ja ilma isolatsioonita hoone põlemisest leiad allpool esitatud videos.

Kahjuritele ebameeldiv

Tselluvillas sisalduvad boorisoolad on närilistele ebameeldivad. Samuti pärsivad boorisoolad hallituse ja erinevate seente arengut. See on eriti oluline aspekt puhuks, kui toimub veeleke või muu ajutine niiskuskoormuse kasv. Hingava materjalina tselluvill aja jooksul kuivab ning säilitab oma soojustusomadused.

Müra summutav

Tselluvill Werrowool on suurepärase mürasummutusvõimega, mis tuleneb materjali helbelisest struktuurist. Nii välis- kui siseseinte mürapidavuse suurendamisel on tulemus märkimisväärne.

Soodne

Tselluvilla Werrowool teevad soodsaks järgmised asjaolud:
– Tselluvillapuiste paigaldamine on kiirem, õhutihedam ja odavam kui tavaliste rull- või plaatvillade kasutamine (vt. paigaldamise kohta täpsemalt siit).
– Tselluvillapuiste paigaldamisel puudub vajadus aurutõkke järele (materjali- ja ajakulu), kui juba projekteerimisfaasis on sellega arvestatud.
– Tselluvilla soojustusvõime võrreldes klaas- ja kivivillapuistega on veidi parem, mis annab lisasäästu pikemas perspektiivis.
NB! Werrowooli tselluvillapuiste on konkureerivate klaas- ja kivivillapuistete kõrval väga soodsa hinnaga tingimusel, et võrreldakse tootjate poolt nõutud materjalitihedustel põhinevaid pakkumisi. Miks on tootjate poolt nõutud tiheduste järgimine kõige olulisem? Seepärast, et puistevillade paigaldamisel on pahatahtlikul vahendajal/paigaldajal kombeks puistevillakihti puhuda vähem materjali ning rohkem õhku saavutades seeläbi näiliselt soodsa maksumuse. Tulemuseks on peatselt äravajuv ning mittesoojapidav isolatsioonikiht.

Sertifikaadid ja testid

Nimetus Väljaandja Sisu Dokument
Tootjasertifikaat - Werrowool
WERROWOOL OÜ
Tootja kinnitus toote kasutusala, koostise ja omaduste kohta. Viited muudele dokumentidele.
PDF
Soojusjuhtivussertifikaat -WERROWOOL
TTÜ
Soojusjuhtivustegur λ (lambda)
PDF
Tuleohutussertifikaat - WERROWOOL
TÜV Eesti OÜ
Sõltumatu labor testitulemused materjali põlevuse, suitsutekke ning süttivate osakeste lenduvuse osas. Dokument on ingliskeelne.
PDF
Tootiasertifikaat - WERROWOOL K
WERROWOOL OÜ
Tootja kinnitus toote kasutusala, koostise ja omaduste kohta. Viited muudele dokumentidele.
PDF
Soojusjuhtivussertifikaat - WERROWOOL K
TTÜ
Soojusjuhtivustegur λ (lambda)
PDF
KESKKONNAARUANNE 2014
WERROWOOL OÜ
Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtete sõnastus vastavalt ISO 9001, ISO 14001 standarditele.
PDF
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
Bureau Veritas
PDF

Tselluvilla omadused

Keskkonnasõbralik

Tule levikut takistav

Soodne

Hingav

Allergiavaba

Sooja pidav

Niiskust reguleeriv

Kahjuritele ebameeldiv

Eesti toode

Müra summutav